Shimbashi Station NextTrain

Current Time: 11:00    

Tokaido Main Line - Yokohama,Odawara bound

11:08 Shinagawa (Special Rapid)

Tokaido Main Line(Ueno–Tokyo Line) - Utsunomiya,Takasaki bound

11:05 Kagohara

Ueno-Tokyo Line(Jōban Line) - Kashiwa,Toride bound

11:23 Tsuchiura

Yamanote Line - Shinagawa,Shibuya bound

11:02 Circle

Yamanote Line - Tokyo,Ueno bound

11:04 Circle

Yokosuka Line - Yokohama,Kamakura bound

11:11 Kurihama

Yokosuka Line - Tokyo bound

11:09 Narita Airport

Keihin-Tohoku Line,Negishi Line - Shinagawa,Kamata bound

15:47 Ōfuna

Keihin-Tohoku Line,Negishi Line - Tokyo,Ueno bound

15:33 Ōmiya